Wikipedia:Matsalwa ya nkoka/Xiyenge/2

Swiyenge swa Matsalwa ya nkoka eka Wikiphediya
Xiyenge 1     Xiyenge 2     Xiyenge 3     Xiyenge 3a (English Sel)

Lawa i matsalwa ya Dzana yankoka eka Wikiphediya leyi, naswona mavumba xiyenge xavumbirhi eka nxaxamelo wa matsalwa ya nkoka eka Wikiphediya leyi.

Xiyenge - Nkutlunya
wa sweswi
Pakani ya
Nkutlunya
Tinhlayo : 1 6
Ntivo vuthlarhi : 4 26
Nhlangano wa vanhu : 2 16
Thekinoloji : 1 8
Filosofi na vukhongeri : 2 12
Matimu : 2 3
Vuqambhi : 2 8
Ntivo-mbangu : 8 17
Swinwana : 1 4
Ntsengo : 23 100

Matsala makamberiwa hi swiyenge leswi landzelaka:

  • Matsalwa ya siku Featured article (Matsalwa lamahlawuriweke ku kombisiwa eka tluka nkulu)
  • Xiyenge xa - A A-Class article (Tsalwa leri heleleke)
  • Xiyenge xa - B B-Class article (Tsalwa ra kahle)
  • Xiyenge xa - C C-Class article (Tsalwa leri lavaka ku hlakarherisiwa)
  • Tsalwa ro Amukeleka Good article
  • Tsalwa ra ramasungulo Start-Class article

Mifungo leyi tirhisiweke laha yingava yi hundzeriwe hi nkarhi, u khutaziwa ku lulamisa swi hoxo loko swirikona.

Ntsengo lowu heleleke: 100 eka Wikiphediya leyi ya XitsongaEdit

Yi lulamisiwe ro hetelela hi -- Thuvack (talk) 07:49, 24 Ndzhati 2016 (UTC)

Tinhlayo (1:6) (Mathematics)Edit

Ntivo vuthlarhi (4:26) (Science)Edit

Nhlangano wa vanhu (2:16) (Society)Edit

Thekinoloji (1:8) (Technology)Edit

Filosofi na vukhongeri (2:12) (Philosophy and religion)Edit

Matimu (2:3) (History)Edit

Vutshila (2:8) (Arts)Edit

Ntivo-mbangu (8:17) (Geography)Edit

Swinwana (1:4) (Other)Edit