Open main menu

Wikipedia β

Wikipedia:Matsalwa ya nkoka/Xiyenge/2

Swiyenge swa Matsalwa ya nkoka eka Wikiphediya
Xiyenge 1 & 1a     Xiyenge 2     Xiyenge 2a (English Sel)     Xiyenge 3     Xiyenge 3a (English Sel)

Lawa i matsalwa ya Dzana yankoka eka Wikiphediya ya Xitsonga, naswona mavumba xiyenge xavumbirhi eka nxaxamelo wa matsalwa ya nkoka eka Wikiphediya leyi.

Xiyenge - Nkutlunya
wa sweswi
Pakani ya
Nkutlunya
Matimu ya Vatsonga : 9 16
Vuaki bya Vatsonga : 16 16
Sw'ambalo swa Vatsonga : 3 6
Swakudya na Byala bya Vatsonga : 10 14
Vatsari va Vatsonga : 6 6
Mavabyi hi Xitsonga : 7 7
Minsinya hi Xitsonga : 6 6
Filosofi na vukhongeri : 5 5
Ntivo vuthlarhi : 9 9
Nhlangano wa vanhu : 6 6
Ntivo-mbangu : 9 9
Ntsengo : 86 100

Matsala makamberiwa hi swiyenge leswi landzelaka:

  • Matsalwa ya siku Featured article (Matsalwa lamahlawuriweke ku kombisiwa eka tluka nkulu)
  • Xiyenge xa - A A-Class article (Tsalwa leri heleleke)
  • Xiyenge xa - B B-Class article (Tsalwa ra kahle)
  • Xiyenge xa - C C-Class article (Tsalwa leri lavaka ku hlakarherisiwa)
  • Tsalwa ro Amukeleka Good article
  • Tsalwa ra ramasungulo Start-Class article

Mifungo leyi tirhisiweke laha yingava yi hundzeriwe hi nkarhi, u khutaziwa ku lulamisa swi hoxo loko swirikona.

Leswinga ndzeni

Ntsengo lowu heleleke: 100 eka Wikiphediya leyi ya XitsongaEdit

Wu lulamisiwe ro hetelela hi -- Thuvack (talk) 09:33, 7 Ndzhati 2017 (UTC)

Matimu ya Vatsonga (9:16) (Tsonga History)Edit

Vuaki bya Vatsonga (16:16) (Tsonga Architecture)Edit

Sw'ambalo swa Vatsonga (3:6) (Tsonga Clothing)Edit

Swakudya na Byala bya Vatsonga (10:14) (Tsonga Cousine & Beverages)Edit

Vatsari va Vatsonga (6:6) (Tsonga Writers)Edit

Mavabyi hi Xitsonga (7:7) (Common Diseases)Edit

Misinya hi Xitsonga (6:6) (Tsonga Botany)Edit

Filosofi na vukhongeri (5:5) (Philosophy and religion)Edit

Ntivo vuthlarhi (9:9) (Science)Edit

Nhlangano wa vanhu (6:6) (Society)Edit

Ntivo-mbangu (9:9) (Geography)Edit