Hulumendhe

Hulumendhe ixiyimiso xo fuma tiko ku mbe vaakatiko.[1] hi ku angarhela, hulumendhe yivumbiwa hi vabhi vanawu, vamatsalana na va avanyisi. Hulumendhe i ndlela yo veka no landzelerisa milawu ya tiko. Muxaka wa hulumendhe, i nxaxamelo wa mafambisele ya swa tipolitiki na minyanghwa ya mfumo leyi vumbaka hulumendhe.

Mfungo wa ku Minhlawulo ya xipolitiki

Tihulumendhe ti lawula ikhonomi, timfanelo ta ximunhu, vulandzeleri bya nawu, mafambiselo ya swa tidyondzo na xiyimiso xa swa tipolotiki.

MintshahoEdit

  1. "government". Oxford English Dictionary, Oxford University Press. November 2010.