Open main menu

Wikipedia:Matsalwa ya nkoka/Xiyenge/2a

Swiyenge swa Matsalwa ya nkoka eka Wikiphediya
Xiyenge 1 & 1a     Xiyenge 2     Xiyenge 2a (English Sel)     Xiyenge 3     Xiyenge 3a (English Sel)

Lawa i matsalwa ya Dzana yankoka eka Wikiphediya ya Xinghezi, naswona mavumba xiyenge xavumbirhi eka nxaxamelo wa matsalwa ya nkoka eka Wikiphediya leyi.

Xiyenge - Nkutlunya
wa sweswi
Pakani ya
Nkutlunya
Tinhlayo : 6 6
Ntivo vuthlarhi : 27 27
Nhlangano wa vanhu : 16 16
Thekinoloji : 7 7
Filosofi na vukhongeri : 10 10
Matimu : 3 3
Vuqambhi : 5 5
Ntivo-mbangu : 22 22
Swinwana : 4 4
Ntsengo : 100 100

Matsala makamberiwa hi swiyenge leswi landzelaka:

  • Matsalwa ya siku Featured article (Matsalwa lamahlawuriweke ku kombisiwa eka tluka nkulu)
  • Xiyenge xa - A A-Class article (Tsalwa leri heleleke)
  • Xiyenge xa - B B-Class article (Tsalwa ra kahle)
  • Xiyenge xa - C C-Class article (Tsalwa leri lavaka ku hlakarherisiwa)
  • Tsalwa ro Amukeleka Good article
  • Tsalwa ra ramasungulo Start-Class article

Mifungo leyi tirhisiweke laha yingava yi hundzeriwe hi nkarhi, u khutaziwa ku lulamisa swi hoxo loko swirikona.

Leswinga ndzeni

Ntsengo lowu heleleke: 100 eka Wikiphediya leyi ya XitsongaEdit

Wu lulamisiwe ro hetelela hi -- Thuvack (talk) 08:59, 8 Mhawuri 2017 (UTC)

Tinhlayo (6:6) (Mathematics)Edit

Ntivo vuthlarhi (27:27) (Science)Edit

Nhlangano wa vanhu (16:16) (Society)Edit

Thekinoloji (7:7) (Technology)Edit

Filosofi na vukhongeri (10:10) (Philosophy and religion)Edit

Matimu (3:3) (History)Edit

Vutshila (5:5) (Arts)Edit

Ntivo-mbangu (8:22) (Geography)Edit

Swinwana (4:4) (Other)Edit