Ricece i riviti leri tirhisiwaka ku hlamusela "n'wana" lo ntsongo swinene naswona loyi a nga si kotaka ku vulavula. E ka ririmi ra xitsonga, riviti leri ri tirhisiwa ku hlamusela vana va vanhu ntsena.

Xifaniso xa ricece, loko ri bohiwa nkava

Riviti "ricece", ri tirhisiwa ngopfu ku hlamusela n'wana loyi a ha ku tswariwaka ku fikela ka loko a ta heta n'hweti. Eka vutshunguri riviti ricece ri hlamusela n'wana loyi a nge hansi ka masiku ya 28 endzhaku ko velekiwa[1]; riviti leri ri thlela ri tirhisiwa ku hlamusela vana lava tswariwaka ngu nga si fika nkarhi, kumbe loko ku hundze karhi; n'wana loyi a nga si velekiwaku u vuriwa "nyimba".

Eka xinghiza, xikolo xa tincece i xikolo xa vana lava nge xikarhi ka malembe ya mune na malembe ya nkombo. Kasi i ku ya hi nawu n'wana lo ntsongo ku vuriwa ku sukela loko a velekiwa, ku ya eka malembe ya khume-nhungu.[2]

Mintshaho

Lulamisa
  1. "Neonate". Merriam-Webster online dictionary. Merriam-Webster. Archived from the original on 2007-03-11. Retrieved 2007-03-27. 
  2. "Infancy". Law.com Legal Dictionary. Law.com. Archived from the original on 2015-09-05. Retrieved 2015-09-30.