Hikuya hi tidyondzo-vutomi, munhu lonkulu  i munhu loyi a kuleke kuringana leswaku a hlanganela vuxaka bya rimbewu. Hiku engeta, munhu lonkulu swihlamusela ku teka vutihlamuleri eka timhaka ta vumunhu na nawu. Hikuhambana na "n'wana", munhu loyi a kuleke hi kuya hi nawu i munhu loyi a fikeleleke malembe ya vukulu naswona uvoniwa a byarha vutihlamuleri byo tihanyisa no tihlayisa.[1][2]

Ntlawa wa vanhu lava kuleke.

Vukulu bya vumunhu byi hlanganisa na ku vupfa emiehleketweni. nhlamuselo ya vukulu ya hambana hambana hikuya hi ndzhawu, munhu angava a kurile hi miri, naswona a tikhoma tanihi munhu lonkulu kambe a voniwa ari lontsongo hikwalaho ka malembe yakwe.Hiku hambana, munhu angava lonkulu hi malembe kambe a pfumala kuvupfa na vutihlamuleri bya vanhu lavakulu.

Eka mindzhavuko yohambana hambana leyi tlangelaka ku suka evutsongwaneni a nghena eka vukulu kufana na vukhomba kumbe nghoma.[3]  Leswi swi fambelana na ku eneta swilaveko na swihlahluvo leswi vekiweke leswaku munhu a komba ku lulamela vukulu. Mindzhavuko na nhlangano ya vanhu ya masiku lawa ya funga vukulu hi kufikelela malembe yokarhi handle ka ku nghenela swihlahluvo swo karhi.

Mintshaho Lulamisa

  1. International Dictionary of Medicine and Biology (1986)
  2. Churchill's Medical Dictionary (1989)
  3. Maranz Henig, Robin (2010-08-18). "What Is It About 20-Somethings?". New York Times. p. 10. Retrieved 2010-09-24. "THE DISCOVERY OF adolescence is generally dated to 1904, with the publication of the massive study "Adolescence," by G. Stanley Hall, a prominent psychologist and first president of the American Psychological Association."